An ultimate Indian resource
Web  Site 
Indian Shopping Central 

II Shri Shiv Chalisa II

Click Here for Hindi Version of SHIV CHALISA

DOHA

Jai Ganesh Girija suvan, Mangal mul sujan
Kahit Ayodhya das tum, dev abhay vardan


Jai Girijapati din dayala,
sada karat santan pritpala.
Bhol chahdrama sohat nike,
kanan kundal nag phani ke.
Ang gaur, shir gangabanae,
mundamal tan chhar lagae.
Vastra khal bagambar sohe,
chhavi ko dekh nag muni mohe.
Maina matu ki havai dulari,
bam ang sohat chhavi niyari
Kar men trishul sohat chhavi bhari
karai sada shatrun shahkari
Nandi Ganesh sohain tahan kaise,
sagar madhya kamal hai jaise.
Kartik shyam aur ganarau,
ya chhavi ko kahi jat na kau.
Devani jab hi ai pukara,
tabahin dukh Prabhu ap nivara.
Kiya upadrav Tarak bhari,
devani sab mili turnahin juhari.
Turant shadanan ap pathayo,
lay nimesh mahin mari girayo.
Ap jaladhar asur sanhara,
suyash tumhara vidit sansara.
Tripurasur sang yudh machai,
sabahin kripa kari linh bachai.
Kiya tapahin Bhagirath bhari,
purve pratigya tasu purari.
Davan manan tum sam kou nahin,
sevak ustuti karat sadai.
Ved nam mahima tab gai,
akath anadi bhed nahin pai
Pragateu dadi-manthan te jvala,
jare surasur bahe bihala.
Dindayal tahan kari sahai,
Nilkanth tab nam kahai.
Pujan Ramchandra jab kinha,
jit ke Lanka Vibhishan dinha.
Sahas kamal men ho rahe dhari,
kinha pariksha tabahi purari
Ek kamal prabhu rakhyau gohi,
kamal nayan pujan chahan soi
Kathin bhakti dekhi Prabhu Shankar,
bhaye prasan diye ichhatvar.
Jai Jai Jai Anant avinasi
karat kripa sab ke ghat vasi
Dushat sakal nit mohi satavaen,
bhramat rahe mohi chain na avaen.
Trahi trahi main nath pukarun,
yahi avasari mohi, ani ubaro.
Lai trishul shatruni ko maro,
sankat se mohe ani ubaro.
Mata pita bhrata sab hoi,
sankat men puchhat nahin koi.
Svarmi ek hai as tumhari
ai haranu ab sankat bhari
Dhan nirdhan ko det sadai,
jo koi jancha so phal pahin.
Ustuti kehi vidhi karaun tumhari
shamahu nath ab chuk hamari
Shahkar ho sankat ke nashan,
vighna vinashan mangal karan.
Yogi yati muni dhyan lagavain,
sharad Narad shish nivavain.
Namo, namo jai namo Shivaye,
sur Brahmadik par na paye.
Jo yah path kare man lai,
tapar hot hain Shambhu sahai.
Rinya jo koi ho adhikari,
path kare so pavan-hari
Putra ho na ichchha kari koi,
nishchai Shiv prasad te hoi
Pandit triyodashi ko lavain,
dhyan purvak horn karavain.
Tryodashi vrita kare hamesh,
tan nahin take rahe kalesh.
Dhup dip naived chadhavai,
Shankar sanmukh path sunavai.
Janam Janam ke pap nashavai,
ahtvas Shivpur men pavai.
Kahe Ayodhya as tumhari,
jan sakal dukh harahu hamari.

DOHA

Nitya Nema kari Pratahi
Patha karau Chalis
Tum Meri Man Kamana
Purna Karahu Jagadish

 

Next



India and Astrology Related Stuff - Books CD DVD Articles

Mantras for Abundance: Sacred Chants to Attract Health, Love, and Fulfillment into Your Life
India Unbound: The Social and Economic Revolution from Independence to the Global Information Age
India - Culture Smart!: a quick guide to customs and etiquette (Culture Smart!)
Light on Life: An Introduction to the Astrology of India
Nakshatras in your personal life and for society
Elements of Vedic Astrology (2 Volume Set)
Yogas in Astrology. A must for all students of Vedic astrology.
A Textbook of Varshaphala: Vedic Astrology Technique of Annual Horoscopy
Light on Relationships: The Synatry of Indian Astrology
The Greatness of Saturn: A Therapeutic Myth
How to Practice Vedic Astrology: A Beginner's Guide to Casting Your Horoscope and Predicting Your Future
A Thousand Suns: Designing Your Future with Vedic Astrology
The Key of Life: Astrology of the Lunar Nodes

 

About Site Contact us/Feedback Disclaimer Site Map

Copyright © 2005-2015 Indif.com All rights reserved throughout the World
Any unauthorized duplication of this site is strictly
prohibited and liable to prosecution.
Site maintained and designed by Indif Technologies Inc.
This site is best viewed in Internet Explorer