Mangal Smaran; मंगल स्मरण

Mangal Smaran; मंगल स्मरण

To Print Picture -- Right Click -- Print Picture...

mangal Smaran - jain stavan

Mangal Smaran - English text

Mangalam Bhagwan Veero, Mangalam Gautamogani;
Mangalam Sthuli Bhadra Dhyai, Jain Dharmo Sthu Mangalam.

Sarva Mangal Mangalyam, Sarva Kalyan Karanam;
Pradhanam Sarva Dharmanam, Jainam Jayatu Shashanam.

Mangalam Matiman Bhikshu, Magalam Bharmalak;
Mangalam Raichandradhya, Mangalam Tulsi Guru.

Arhanto Bhagwanth Indramahita, Siddhash-cha Siddhi stitha;
Acharya Jinshasano-natikara, Pujya Upadhaya-yaka.

Shri-Shridhanta-Supathka, Munivara Ratnatrayaradhka, Panchay-te Parmestinaha, Pratidinam, Kurvantu Nau Mangalam.

Brahmni Chandanbalika, Bhagwati Rajimati Draupadi;
Kaushalya Cha Mragavari Cha Sulsa, Sita Subhadra Shiva.
Kunti Sheelvati Nalsya Dayita, Chula Prabhavtyapi.
Padmavatyapi Sundari Pratidin Kurtantu No Mangalam.