Dwadash Jyotirlingam Stotra
श्री द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्

To Print --> Right Click -- > Print Picture

Dwadash Jyotirlingam Stotra

Sourashtra dese visadetiramye Jyotirmayam ChandraKalavatamsam .
Bhakti Pradanaya Kripaveteernam tam Somanatham Sharanam prapadye ..1..

Shreeshaila Shringe vibudhaatisange tulaadritungaapi muda vasantam .
Tamararjunam mallikapurvamekam namami sansara samudrasetum ..2..

Avantikayam vihitaavataram muktipradanaya cha sajjananam .
Akala mrityoh paripakshanartha vande mahakalamahesuresham ..3..

Kaaverika narmadayoh pavitre samagame sajjanataranaya .
Sadaiv mandhatripuray vasantam Omkarameesam Shivamekameeday ..4..

Poorvottare prajwalikanidhane sada vasantam Girijasametam .
Sursuraradhitapadamangam Shree Vaidyanatham tamaham namami ..5..

Yaamye sadange nagaratiramye vibhushitangam vividhaischa bhogaih .
Sadbhati muktiprada meesha mekam shree Naganatham sharanam prapadye ..6..

Mahadriparshwe cha tate ramantam sampoojyamanm satatam muneendreh .
Surasurairyaksha mahoragadhyaih Kedarameesham Shivamekameede ..7..

Sahyadrisheershe vimale vasantam Godavari teera pavitradeshe .
Yadarshanatpatakamaashu nasham praayati tam Tyambakameeshameede ..8..

Sutamraparnijalrashi yoge nibadhya setum vishikhairasankhyaih .
Shree Ramachandrena samarpitam tam Rameshwarakhyam niyatam namami ..9..

Yam Dakinee shakineeka samaje nishevyamanam pishitasanaishcha .
Sadaiva Bheemadipadaprasiddham tam Shankaram bhakta hitam namami ..10..

Saananda maanandavane vasantamanandakandam hatapapavrindam .
Vaaranaseenathamanatha natham shree Vishwanatham Sharanam prapadye ..11..

Elapure ramya vishalakeshmin samullasantamcha jagadvarenyam .
Vande mahodaratara swabhavam Ghrishneshwarakhyam saranam prapadye ..12..

Jyotirmaya DwaadasaLingakaanam Shivatmanamproktamidam kramena .
Stotram pathitwa manujotibhaktya phalam tadalokya nijam bhajechcha ..13..

 Iti shree Dwadash JyotirLinga stotram sampoornam.